Dakrenovatie

Op deze pagina vindt u alles over het onderwerp dakrenovatie.

Algemeen

Lees de updates in de tabbladen ‘actueel’ en ‘eerdere berichten’ goed. De updates zijn leidend. De informatie hieronder is een bericht van aan het begin van de dakrenovatie in juni 2020.

In de periode juni-december 2020 wordt alle dakbedekking van ons woongebouw vervangen. Dit is de eerste dakrenovatie sinds het pand werd opgeleverd in 1989. Het werk is noodzakelijk gepland onderhoud, nodig om het dak lekdicht te houden. Na deze opknapbeurt kan het dak weer dertig jaar mee. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Cazdak, in opdracht van Woonstad (eigenaar van Stadswonen). Bij deze werkzaamheden wordt de oude dakbedekking verwijderd en een nieuwe laag aangebracht en geteerd.

Reinigen ventilatiesysteem
Op aandringen van de wooncommissie is het geplande onderhoud aan de mechanische ventilatie naar voren gehaald. Dit omdat het van groot belang is dat de ventilatie naar behoren werkt en omdat het combineren van die operatie met het onderhoud aan het dak, de overlast voor bewoners beperkt. Het onderhoud zal dan ook tegelijk plaatsvinden met de dakrenovatie. Dit is een ingrijpende operatie, omdat alle ventilatie-openingen in alle woningen tijdelijk moeten worden afgedicht. Het reinigen van de ventilatie wordt uitgevoerd door een andere aannemer, die hierover alle bewoners apart zal informeren.

Dakterrassen
Bij de dakrenovatie worden ook de terrassen aangepakt. Alle tegels en ook de relingen worden vervangen. Hierbij zal steeds een gedeelte van het terras worden afgesloten. Er zal altijd één terras open blijven voor bewoners. De wooncommissie werkt aan plannen om na deze opknapbeurt nieuw meubilair terug te plaatsen.

Zonnepanelen
In combinatie met het werk aan het dak worden ook zonnepanelen geplaatst op een deel van het dak. De energieopbrengst daarvan komt volledig ten goede aan het elektriciteitsnetwerk van De Snor. Woonstad verwacht dat dit de kosten voor energie met ongeveer 20 procent zal drukken.

Planning van de werkzaamheden
De werkzaamheden aan het dak en de ventilatiekanalen zal gefaseerd plaatsvinden. Men is dus niet tegelijk in het gehele gebouw aan het werk. Dit is zo gepland om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk in lengte van tijd te beperken. De werkzaamheden aan het dak kunnen alleen bij droog weer plaatsvinden en zijn daarom zeer afhankelijk van weersinvloeden. Woonstad is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de planning. Op onderstaande infographic vindt u een overzicht van bouwfasen. De bouwfasen hebben een kleurcode gekregen, de woningen met dezelfde kleur zijn de woningen die naar verwachting de meeste hinder zullen ondervinden van die bouwfase. Deze informatie is indicatief. Welke woningen hinder ervaren en hoeveel, kan in de praktijk afwijken van deze indicatie.

hoge resolutie-afbeelding   lage resolutie-afbeelding

Klik hier voor een lijst van alle huisnummers, die dezelfde kleurcodering volgt als de infographic.

Actueel

Woonstad is verantwoordelijk voor tijdige en juiste informatie over wijzigingen in de planning.

Containers voor eigen gebruik Cazdak
Oorspronkelijk bericht 2020-11-04
Een bericht namens de dakdekker (Cazdak). De bouwcontainer(s) op en rond het terrein van De Snor zijn bestemd voor eigen gebruik door de dakdekker. Sommige van deze containers bevatten uitsluitend oude dakbedekking die wordt gerecycled. Bij vervuiling van het materiaal door ander afval, worden hoge kosten in rekening gebracht, circa EUR 3500,00 per container. Het is bewoners van De Snor niet toegestaan om in de bouwcontainer(s) van Cazdak afval te deponeren. Gebruik daarvoor de bestaande voorziening: de gemeentelijke afvalcontainers bij het begin van de oprit en de tijdelijke gemeentelijke containers ter hoogte van no.300 aan de zijde van de Engelbrechtweg. Er is cameratoezicht. Misbruik wordt bestraft en de kosten op de overtreder verhaald.

Vorderingen dakwerkzaamheden en reinigen ventilatiekanalen
Oorspronkelijk bericht 2020-09-24
De dakwerkzaamheden bevinden zich op dit moment precies op schema. Mogelijk treed wel vertraging op door de te verwachten neerslag in het najaar. Onderdeel van de dakwerkzaamheden is ook het vervangen van de dakramen bovenaan de trappenhuizen. Onderstaand een foto van één van de nieuwe exemplaren.

 

Eerdere berichten

Tijdelijk parkeerverbod op maandag 3 en woensdag 5 augustus
Oorspronkelijk bericht 2020-08-03
Na een melding van een bewoner is aan het licht gekomen dat deze week een apart parkeerverbod geldt voor twee gedeelten van de parkeerstrook aan de Engelbrechtweg. Na rondbellen door de wooncommissie blijkt dat er twee sets borden staan (zie foto), die door twee verschillende bedrijven los van elkaar zijn geplaatst.

De borden die er al stonden zijn van Traffic Service Nederland, in opdracht van Cazdak (de dakdekker) en gelden tot en met december 2020, waarbij de afgeplakte/gedraaide borden niet gelden. De andere set borden, die waar het nu om gaat, zijn geplaatst in opdracht van De Enk Groen en Golf (zij plaatsen groenstroken op de reeds gerenoveerde dakdelen) door Markeer Traffic Service.

Zowel Cazdak als De Enk Groen en Golf werken in opdracht van Woonstad (het moederbedrijf van Stadswonen). De wooncommissie is niet van de aparte parkeerverboden op de hoogte gebracht.

Er is voor zover nu bekend bij de wooncommissie, één auto afgesleept, zie onderstaande foto. De eigenaar van deze auto kan voor het ophalen contact opnemen met de gemeente Rotterdam via telefoonnummer 14010, menukeuze 5 (buitenruimte). De kosten voor het afslepen staan op dit gedeelte van de website van de gemeente Rotterdam onder het kopje “wegslepen auto”.

De borden zoals die op onderstaande foto zijn van Markeer en gelden naast vandaag, ook op woensdag 5 augustus. Let goed op de plaatsing van deze borden om wegslepen te voorkomen.

Communicatie
Origineel bericht 2020-07-01
Naar aanleiding van klachten van bewoners over de communicatie door Woonstad over de dakrenovatie is door de wooncommissie overleg gevoerd. Daarin is met Woonstad afgesproken dat alle woningen die aan een volgende fase van het renovatieproject onderhavig zijn, twee weken vooraf door Woonstad gemaild worden met alle relevante informatie over hinder, warmteontwikkelingen, voor zover inzichtelijk de parkeerverboden, et cetera. De wooncommissie heeft geen initiërende of organisatorische rol in de dakrenovatie en treed slechts signalerend op namens de bewoners richting Woonstad.

Parkeren
Origineel bericht 2020-07-01
De wooncommissie heeft veel vragen gesignaleerd over de parkeerverboden in verband met de dakwerkzaamheden. Op verzoek van de wooncommissie wordt daarover apart door Woonstad een bericht gemaild naar alle bewoners.

Ventilatie en warmteontwikkeling bij dakwerk
Origineel bericht 2020-07-01
Ervaringen bij de renovatie van het dakdeel boven woonblokken 111-127 en 100-124 hebben geleerd dat bij de werkzaamheden, in combinatie met de warme zomerdagen, een aanzienlijke warmte-ontwikkeling optreedt. De temperatuur in één van de ketelhuizen was zeer hoog opgelopen, zo constateerde de wooncommissie. Hierop is actie ondernomen en is door de dakdekker een extra ontluchting op het ketelhuis geplaatst zodat deze de warmte beter kan afstaan aan de omgeving. De warmteontwikkeling wordt daarnaast echter ook veroorzaakt door noodzakelijke afkoppeling van dakventilatoren en het noodzakelijkerwijs ontbreken van de dakisolatie tijdens de dakrenovatie.Op verzoek van de wooncommissie is een aanvullend bericht gemaild naar de bewoners van deze woonblokken.

Dakterrassen
Update 2020-07-01
De werkzaamheden aan de dakterrassen zijn vooralsnog verplaatst naar de periode oktober-november.

Origineel bericht 2020-06-15
De dakterrassen worden mogelijk eerder onder handen genomen dan aanvankelijk gepland. De aannemer is voornemens om de dakterrassen aansluitend op de aanpak van het aangrenzende dakdeel aan te pakken, in plaats van aan het einde van het project.

Vragen en klachten

Heeft u naar aanleiding van de informatie op deze pagina en op de infographic nog vragen, mail dan naar ab@desnor.nl met als onderwerp “dakrenovatie”. Ook bij problemen of klachten kunt u op dit e-mailadres terecht, De wooncommissie is niet de initiatiefnemer of organisator van het project, maar heeft korte lijnen met Woonstad en de uitvoerder en wil ook graag eventuele klachten goed in beeld hebben en helpen oplossen.