Informatie corona-virus – Woongebouw ‘De Snor’

Update 21 april, 20.40
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de persconferentie van de regering van deze avond. De belangrijkste wijziging is de einddatum van de regeringsmaatregelen – en daarmee ook de einddatum van de maatregelen van de wooncommissie –  naar woensdag 20 mei. Einde update

Beste bewoners,

Wegens de uitbraak van het corona-virus (SARS-CoV-II) nemen Stadswonen en de wooncommissie bijzondere maatregelen.

 • Klik hier voor de informatiepagina van Stadswonen.
 • Klik hier voor de informatiepagina van de Rijksoverheid.

De maatregelen die de wooncommissie neemt zijn de volgende. Deze zijn vooralsnog van kracht tot en met woensdag 20 mei, in lijn met het landelijk overheidsbeleid. Houd rekening met de mogelijkheid dat deze einddatum nog wordt verschoven (naar voren of naar achteren).

Sociale zaken

 • Spreekuren worden niet meer gehouden. Wel zijn de beheerders zoals gewoonlijk bereikbaar via de mail en wordt gestreefd naar een reactietermijn van 1 werkdag.
 • Er worden geen bezichtigingen meer gehouden en er worden geen eerste of tweede sleutels van woningen meer uitgegeven door de wooncommissie. Neem daarvoor contact op met Stadswonen.
 • Neem voor de mogelijkheden (geen garantie) rondom het uitlenen van een sleutel van de hekken bij de oprit contact met ons op via mail.
 • De gemeenschappelijke huiskamer, de bar, wordt niet verhuurd.
 • Er worden geen barbecues verhuurd.

Reparaties
Alleen spoedeisende reparaties worden nog opgepakt, kijk op de pagina van Stadswonen voor meer informatie hierover. De werkzaamheden van de technische dienst, die alleen kleine herstellingen uitvoert, zijn opgeschort.

Heb je een vervangende lamp of douchekop nodig, stuur dan een mail naar ab@desnor.nl en het onderdeel wordt in de brievenbus gedaan. Als het onderdeel niet door de brievenbus past wordt het op de postbussen in de entreehal van nummer 300-414 klaargelegd o.v.v. het huisnummer. Het beschikbaar stellen van de onderdelen zal zoveel mogelijk op maandag en donderdag gebeuren, maar deze tijdstippen worden niet gegarandeerd, u wordt hierover persoonlijk via e-mail geïnformeerd.

Jaarlijkse acties en bewonersvergadering
De eerder per brief en mail gecommuniceerde data voor de hygiënecontrole en bewonersvergadering liggen binnen de periode van de maatregelen en zijn komen te vervallen. In tegenstelling tot eerder beleid wordt ook de fietsen- en opruimactie op 19 april opgeschort, dit vanwege de noodzaak van fysieke spreekuren voor het eventueel ophalen van in beslag genomen fietsen.  

Information corona-virus – Residential building ‘De Snor’

Update april 21st, 20.40
This page has been updated in response to the press conference held by the government this evening. The most important update is the date change for the end of the government measures – and therewith also the end date of the measures taken by the residential committee – to Wednesday the 20th of May End of update

Dear residents,

Stadswonen and the residents committee are taking preventive measures because of the corona virus (SARS-CoV-II) outbreak.

 • Click here for the information page of Stadswonen.
 • Click here for the information page of the national government.

The measures taken by the residents committee are the following. These measures will apply until Wednesday the 20th of May, in accordance with national government policy. Please be aware of the possibility that this end date may be changed (either forwards or backwards).

Social affairs

 • There will be no walk-in hours. The building managers can, as always, be reached through e-mail and we strive for a response time of 1 working day.
 • There will be no sightings for the purpose of renting out rooms to future tenants. First or second keys to residences can no longer be collected through the residential committee, instead contact Stadswonen for collecting keys.
 • Contact us through e-mail about collecting keys to the gates at the end of the driveway (no guarantees).
 • The communal room, the bar, will not be available to be rented out.
 • No barbecues will be rented out.

Repairs
Only emergency repairs will be conducted. Visit the Stadswonen page on the corona virus for more information. The activities of the maintenance staff, which only carries out small repairs, are suspended.

Do you need a replacement light or shower head, sent an e-mail to ab@desnor.nl and the spare part will be deposited in your mailbox. If it does not fit into the mailbox then it will be deposited in the hallway of houses 300-414 to be collected. Spare parts will be supplied on Monday and Thursday as much as possible, but these time slots are not guaranteed. You will be kept personally informed through e-mail.

Annual activities and residents meeting
The annual activities and annual residents meeting announced earlier through mail and e-mail were planned for dates within the period to which the measures apply. These dates have been cancelled. Contrary to prior policy the bike removal effort has now also been postponed indefinitely. This is because of the need for physical walk-in hours to pick up confiscated bicycles.